Beboerforeningens historie kronologisk

Alling Beboerhus – en god historie

Fra tanke til handling til overdragelse.

 

Årelang           snak i Parken om, hvor dejligt det ville være, hvis der lå et lille hus – bare et lysthus – hvor man uforpligtende kunne mødes


 

31.10.86         På Alling Beboerforenings generalforsamling hos Ove Jakobsen og Britta, giver 15 husstande tilsagn, ikke bindende, til at opføre en sommerpavillon. Man diskuterer forskellige finansieringsformer. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde videre med ideen.

26.02.87         Første ansøgning til Ry Kommune med fem forskellige måder de kunne støtte projektet på.

Kommunen beder om en nærmere udredning og et konkret budget.

02.03.87            Der fremsendes foreløbigt budget og finansieringsforslag – som blankt afvises.

21.03.87         Denne weekend deltog ca. 25 frivillige i at nedrive barak på Sanatoriet i Ry. Materialerne placeres på Nanna og Erik Olesens grund tæt på Parken

24.03.87         Nedsættelse af byggekomite til varetagelse af de nedtagne materialer.

22 husstande deltager i mødet – og giver hver 170 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med nedtagning af barakken (vognmand, forplejning)

28.03.87         Starter processen med sortering og klargøring af genbrugsmaterialerne

08.04.87         Stiftende generalforsamling

Den selvejende institution ALLING BEBOERHUS dannes

30.05.87             Arbejdsweekend med klargøring og sortering af materialer

03.06.87             Første ordinære generalforsamling hos Helle og Svend Aage Eskildsen

Nedsættelse af arbejdsgruppe og valg af bestyrelse

04.08.87             Ry kommune vedtager trods alt at fritage Alling Beboerhus for tilslutnings- og vandaflednings-afgifter.

Ud over dette beslutter Byrådet ikke at yde tilskud i øvrigt.

18.08.87             Beboerhusmøde. Nedsættelse af PR-gruppe, økonomigruppe.

De første af 40 fondsansøgninger afsendes.

Hurtig positiv respons fra Freja og Græsrodsfonden. 8000,-

05.09.87             Arbejdsweekend, sidste sortering og klargøring

02.10.87             Ingeniørfirmaet C.T. Winkel foretager jordprøver i Parken. Pris 5000,-

28.11.87             Første ansøgning til Planstyrelsen om støtte til projektet.

Hurtigt afslag.

14.02.88             Hans Erik Magnild (arkitekt) udarbejder foreløbig skitse af huset.

Med hjælp fra Michael Viskum udarbejdes en finansieringsmodel, hvorefter det koster 120,- pr. måned at være medlem. Forslaget bliver nedstemt på møde hos Jeppe (Hans Erik Jepsen)

28.02.88             Anden ansøgning til Planstyrelsen.

Ligeledes afslag.

20.03.88            Ordinær generalforsamling. – Krisemøde

Kontingentet halveres til 60,- pr. måned. Pensionister med til halv pris.

Hvad med enlige?

Der samles bindende underskrifter. Ved flittig indsats samles 24 andelshavere/husstande

14.04.88            Kim Pedersen køber til Beboerhusforeningen et stk. træbygning beliggende nord for fabriksbygningen Skanderborgvej 71 i Ry. (Skansehøj)

Betingelse: Bygningen skal fjernes af køber inden 1. august 88. Pris: 5000,-

15.04.88            Der gives tilsagn fra Kreditforeningen Danmark om byggekredit på 1.000.000,-Ansøgning om byggetilladelse til Ry Kommune afleveres.

Herefter følger utallige glade arbejdsweekender på Skansehøj

22.04.88        Fest for andelshavere i skolestuen. Menu: Allinggryde og Majas Æbletærte

25.05.88        Der tegnes kombineret entreprise-forsikring med henblik på starten af byggeriet – pilotering.

Bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper bestående af samtlige andelshavere i byen, til at gennemgå ALLE BYENS HUSE udvendig for at finde eventuelle revner. (pyh ha)

06.06.88        Andelshaverne præsenteres for deres medlemsnummer – samt et kontonummer i Bikuben, til                       indbetaling af kontingent

16.06.88        Benyttelsesaftale til arealet for Beboerhuset indhentes og bevilges af Ry Kommune ?

23.06.88        Byggetilladelse fra Ry Kommune

uge 27.          Beboerhuset bliver tilbudt stole og borde fra Årslev Kro. De bliver afhentet og stillet i depot.

Og så fra

04.07.88        Aftenen før piloteringen bliver grunden planeret og nivelleret.

CT Winkel banker under lyn og torden tolv 7 meter lange jernbetonpæle i jorden.

Ingen huse revner

Lynet rammer et træ og flere tv-antenner…..

–          herefter følger utallige arbejdstimer og byggemøder.

Byggeprocessen struktureres således:

Der udnævnes 4 byggeledere: Leif Rytter, Kim Pedersen, Svend Åge Eskildsen og Egon Larsen.

Byggeinformation ved rundskrivelser og skiltning på trekanten (nu byens vindue)

Skiftende tilslutning.

Byggemøder for alle interesserede hver anden mandag på skift hos deltagerne.

Render graves, jern bindes, forskalling sættes op, 150 tons beton blandes, jerndrager rejses, fodrem lægges, og så går det til vejrs, der bliver rejst rammer og lagt tagspær

Men så bliver der diskuteret ”Asbest” eller ej.

Der ligger rigeligt med tagplader, men det ender med en ekstra udskrivning på 20.000,- til et nyt tag.

21.09.88         Der sendes ansøgning til økonomiudvalget i Ry Kommune om at få et rentefrit lån på 20.000,- til dækning af merudgifter til tag. Det afslås

25.09.88         OG SÅ ER DER REJSEGILDE

Sponsoreret med slik, pølser, øl og gl. dansk fra Ry’s handlende – fællessang, presse og en grankrans med georginer vajer mod den dybtblå sensommerhimmel

Der bliver så lagt tag på, banket ydervægge op, lavet vinduesrammer, isat vinduer og døre alt imens bladene falder og den milde vinter holder sit indtog

17.10.88        1. maj-fonden giver 1000,-

09.11.88        Fornyet ansøgning til økonomiudvalget i Ry Kommune – med tilbud om at afdrage over to år. Afslag igen

Efteråret 88     Det lykkedes i slutningen af 88 via den megen positive presseomtale af beboerhuset at få en offentlig diskussion anført af venstremanden Karl Erik Jørgensen. Dermed var der virkelig gået politik i sagen.

24.11.88         Tilsynsrådets samtykke gives til at Ry Kommune har indgået benyttelsesaftale af areal til opførelse af Alling beboerhus

01.12.88         Ansøgninger udsendes til lokale foreninger og firmaer, om støtte til færdiggørelse af huset.

12.12.88         Græsrodsfonden giver 3000,-

22.12.88         Støt Danmark fonden giver 720,-

17.12.88         Klokken 14.28 BLIVER HUSET LUKKET, DØRENE LÅST. NØGLEN HÆNGT ET INDVIET STED

Nanna og Erik Olesens grund bliver ryddet og efterladt i pæn stand med tak for lån.


 

Forår 89          I Parken fortsatte byggeriet, anført af Jens og Christian med opsætning af indervægge m.m. I folkemunde kaldtes dette team efterlønsklubben. De mødte stabilt op hver dag og byggeriet skred langsomt frem. Men pengene var ved at slippe op

Huset stod nu lukket med fast tag. Så nu kunne man indhente et kreditforeningslån.

Men ak! Der var ingen tinglysnings-attest på jorden. Parken var opført som byens gadejord og uden attest; ingen lån!

Kommunen bedyrede at de nok skulle dække evt. ekstraudgifter (renter på byggelån)

Der blev målt jord op og derefter gik man til civilretten i Skanderborg for at få oprettet et tilhørsforhold til jorden

April 89           Støttefest på Ry Højskole, masser af sponsorgaver og optræden af musikalske venner.

Francis og Åris, Alling Band, Tjørnholm m. fl

Der blev trykt T-shirts og fremstillet 100 kunstmapper med tryk fra kendte lokale kunstnere, bl. a. Jørn Glud, Steen Rasmussen, Jens Raaby, Inge Ørntoft, Palle Andersen og flere. De fleste er med årene blevet solgt for 100 kr. stk. ca. 10.000,-

Arrangementet på Ry Højskole skabte stor opmærksomhed og gav et overskud på 6.500,-

Juni 89           Bod på Ry Byfest. 3000,-

August 89       Skæg og ballade på Skanderborgfestivalen ca. 3000,-

Sept 89          Loppemarked i huset. 6500,-

02.10.89         Formand for kulturelt udvalg Børge Elkjær udtaler, at nu vil der komme kommunale tilskud til Beboerhuset

20.10.89         Et enigt kulturudvalg i Ry Kommune bevilger Alling Beboerhus 25.000,- i tilskud pr. 01.01.90. Pengene anbringes på en konto hos Ry Tømmerhandel.

09.11.89         Civilretten afsiger dom, der fastslår at Ry kommune er ejer af Alling Bypark. Dermed er vejen banet for et kreditforeningslån og Alling Beboerhus lejer nu grunden af kommunen for (99 år?) for et symbolsk beløb. (1.kr.?)

December 89   Der bliver lagt gulv og sat lofter op

Bestyrelsen udarbejder de første retningslinjer for brug af huset og regler for lejemål.

Marts 90          NY FINANCIERINGSMODEL. Der udarbejdes finansieringsforslag, hvor andelshaverne indskyder 2000,- kontant og kontingentet sættes til 300,- årligt (det er stadig samme beløb)

Hermed undlader man helt at optage et kreditforeningslån.

04.05.90         Offentlig reception og indvielse med invitation til og tak til sponsorer. Pæne ord fra vice-borgmester Toni Back Jeppesen.

Huset blev navngivet Alling Beboerhus.

05.05.90          INDVIELSESFEST!

Maj 90             Der blev sat skur på enden af huset, og den gamle kirkedør blev sat i.

08.09.90          FESTIBAL… Danmarks Hyggeligste…

Markedsført under overskriften – første festival i RY – . 12 timers musik i Parken med store telte og brug af huset. 250-300 besøgende. Overskud 10.000,-

Efteråret 90      Energisco, røgfrit diskotek med initiativtagere fra Ry, er en af aktiviteterne, som begynder i det første år af husets levetid

Forår 91          Ry Kommune yder tilskud 27.000,- til gulvbelægning. I løbet af 91 lægges linoleum på gulvet, køkkenet sættes op og skuret gøres færdigt.

Bestyrelsen foreslår ændret vedtægterne så man kan tegne støttemedlemskab. Dette har to formål. Dels en mere fleksibel udlejningspolitik, dels at styrke opbakningen lidt bredere lokalt. Det lykkes.

April 91           Første Ælling udkommer

Sept 91           FESTIBAL igen over to dage. Samarbejde med RYTMIRY… overskud 6000,-

Forår 92          Beboerhuset og andre forsamlingshuse er nu kommet ind i varmen hos kommunen. Alling Beboerhus modtager tilskud på 10,500,-

Antallet af støttemedlemmer runder 10. Der siges nej til flere.

13.06.92         FESTIVAL rykket frem. Ambitionsniveau stigende, øget musikbudget, stadig 250-300 gæster. Beskedent overskud på 3000,-

August 92.       Loppemarked. 4000,-

Efterår 92        Kassekreditten kom i plus, og man kan dermed konkludere, at Alling Beboerhus er ved at få en god økonomi.

21.03.93         Alling Beboerhus bliver i princippet foræret til Alling Beboerforening for at undgå to sideløbende bestyrelser i byen. Bestyrelser med stort set samme formål.

Samtidig besluttes det at betale andelshaverne tilbage, så deres indskud reduceres fra 2000,- til 800,- så det også vil være muligt for nye og dermed tilflyttere at tegne andelspart.

nedskrevet af Kenneth Vex m. fl og redigeret af Jeppe