Vedtægter for ALLING BEBOERFORENING

Samt den selvejende institution ALLING BEBOERHUS

l. Formål

Foreningens formål er at fremme fællesskabet i vort landsbysamfund, samt at varetage beboernes interesser såvel indadtil som udadtil.

 

Bestyrelsen kan fremme foreningens formål ved afholdelse af fælles aktiviteter til glæde for beboerne i Alling og lokalområdet, herunder kulturelle arrangementer som koncerter, teater, foredrag, udstillinger, debatmøder mm.

 

2.  Drift

Foreningens drift finansieres i videst mulig omfang gennem medlemskontingenter og ved udlejning af beboerhuset til foreningens medlemmer.

 

3. Brugsmuligheder af Alling Beboerhus

Beboerhuset skal bruges til almene formål for medlemmerne. Huset kan også benyttes af forskellige interessegrupper, der ønsker at etablere kontakt til lokalsamfundet. Ligeledes er der mulighed for, at medlemmerne privat kan benytte/leje beboerhuset.

 

Medlemmer har pligt til at overholde ordensregler for benyttelse af beboerhuset.

Væsentlige ordensregler er bestemmelser om støj og anden adfærd, der kan være til gene for landsbyens beboere, samt hærværk og lignende på inventar og beboerhus.

 

Ved brud på disse regler kan bestyrelsen nægte medlemmet adgang til at benytte eller leje beboerhuset for en periode.

 

Et medlem kan på den førstkommende generalforsamling bede generalforsamlingen tage stilling til bestyrelsens fratagelse af medlemmets brugsret til beboerhuset.

 

4.  Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer bosiddende i Alling sogn.

Medlemmers bidrag giver ikke ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art.

Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Medlemskab giver alene ret til at deltage i foreningens drift, ret til at give møde på foreningens generalforsamling og afgive stemme her.

Kontingentets størrelse vedtages på generalforsamlingen.

Medlemmer, der fraflytter Alling, kan fortsætte deres medlemskab, hvis de ønsker det.

 

Medlemmer har pligt til at meddele adresseændring til foreningen.

 

Medlemmer, som har kontingentrestancer på mere end et år, kan af bestyrelsen slettes af medlemslisten.

 

Medlemmer, som modarbejder foreningens formål eller groft hindrer foreningens virke, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion af generalforsamlingen.

 

 

 

 

5.  Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den l. april med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af regnskab.

4. Indkomne forslag.

5.Budget for kommende år og fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af to revisorer, hvoraf den ene afgår efter l år

8. Evt.

 

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel på beboerforeningens hjemmeside og ved opslag i Byens Vindue.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Tidligst en uge før generalforsamlingen kan skriftlige materialer f.eks. regnskab, budget og skriftlige forslag afhentes hos formanden.

Stemmeberettiget på Alling Beboerforenings generalforsamling er ethvert medlem, således med 2 stemmer pr. husstand.

Forhold der alene vedrører Alling Beboerhus, giver kun husets andelshavere stemmeret, således med 2 stemmer pr. andel.

 

6.  Ekstraordinær general forsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når 2 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Bestyrelsen indkalder omgående til den ekstraordinære generalforsamling med 14 dages varsel.

Indkaldelse sker som angivet i pkt. 5.

 

7.  Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand samt 4 medlemmer.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.

Alle skal være myndige og ikke ude af rådighed over deres bo.

Formand samt 4 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges for et år ad gangen.

Såvel formands- som bestyrelsesvalg sker ved almindelig stemmeflerhed. Opnår 2 eller flere kandidater ens antal stemmer, foretages bundet omvalg mellem dem. Opnås igen ens antal stemmer afgøres valget ved almindelig lodtrækning.

Afstemningen er skriftlig. Stemmesedlerne til bestyrelsesvalget skal, for at være gyldige, i prioriteret rækkefølge være påført et antal navne svarende til det antal medlemmer, der skal vælges.

De kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, er valgt til suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. Der skal vælges mindst 2 suppleanter.

2 af bestyrelsens valgte medlemmer afgår ved l. ordinære generalforsamling og så fremdeles hvert år.

Genvalg kan finde sted.

 

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men der hæftes ikke personligt for foreningens gæld. Bestyrelsen kan ikke modtage honorar af foreningens midler.

 

Foreningens medlemmer har ret til, uden stemmeret, at deltage i bestyrelsens møder, medmindre et flertal af bestyrelsen ønsker et lukket møde.

 

 

8.  Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, sekretær og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent, dog mindst hver anden måned.

Formanden indkalder mødedeltagerne og fastsætter mødetidspunkt og sted.

Bestyrelsens beslutninger indføres i protokol efter hvert møde.

Bestyrelsen drager omsorg for udførelsen af de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Til hjælp ved den daglige drift kan bestyrelsen nedsætte udvalg.

Arbejdet i udvalgene og den daglige drift forestås af foreningens medlemmer, som er ansvarlige og aktive medlemmer af foreningen. Bestyrelsen drager omsorg for at den daglig drift af beboerhuset fungerer.

Bestyrelsen drager desuden omsorg for, at der altid er en tilsynsførende tilknyttet beboerhuset.

Det er op til bestyrelsen at godkende de enkelte arrangementer og eventuel støtte til aktiviteter.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af beboerhuset, herunder husets anvendelse og økonomi, i overensstemmelse med generalforsamlingens vedtagne budget, ligesom den skal påse at bogføringen sker troværdigt.

 

9. Økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Hvert år inden 15. februar udarbejder kassereren driftsregnskab og status for foreningen. Regnskabet skal forsynes med de af generalforsamlingen valgte revisorers påtegning. Regnskabet fremlægges til godkendelse ved den ordinere generalforsamling.

 

10. Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum.

 

11. Opløsning af Alling Beboerforening

Skulle forholdene udvikle sig således, at det skønnes umuligt at fortsætte foreningen, kan 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum træffe beslutning om foreningens lukning og institutionens ophør.

Ophører Alling Beboerforening har dens bestyrelse ansvaret for at den økonomiske opgørelse foretages samt at foreningens nettoformue anvendes efter indgående aftaler.

Den siddende bestyrelse skal ved Alling Beboerforenings nedlæggelse og -institutionens ophør fungere videre indtil den økonomiske opgørelse er gennemført efter loven eller overgået til godkendt likvidation.

Det ved likvidationen fremkomne overskud skal efter godkendelse på generalforsamlingen komme kulturelle formål i Alling til gode.

 

oooOOOooo

Senest ændret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 17. 8. 2020.
Álling beboerforenings bestyrelse